Dagelijks Woord

Meer over Wat wij belijden

Wat wij belijden

God heeft de mens goed geschapen. Door ongehoorzaamheid is de mens zondaar geworden en staat hij schuldig tegenover God. Ieder mens is vanuit zichzelf van God vervreemd. Maar God heeft de verloren en zondige wereld zó liefgehad, dat Hij Zijn eigen Zoon gezonden heeft naar deze wereld. Jezus Christus is mens geworden, heeft geleden, en heeft door de vervloekte kruisdood te ondergaan de schuld bij God weggenomen, van allen die in Hem geloven (Joh. 3:16). Het geloof is een vrucht van de Heilige Geest. (Gal. 5:22) Om de weg van schuld en verlossing aan de mensen bekend te maken, heeft God ons Zijn Woord door middel van de Bijbel, gegeven.

Een samenvatting van wat wij op grond van de Bijbel belijden staat in Apostolische Geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit den maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
Ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in den Heiligen Geest.
Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
Vergeving der zonden;
Wederopstanding des vleses;
En een eeuwig leven.

“Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden”.  Joh. 10:9.

In deze tekst ligt door het geloof de alles omvattende zaligheid en troostvolle zekerheid. Hier doet de Heere zijn kinderen rusten, terwijl zij mogen eten en drinken.

Hier wordt de rust geschonken;
Hier ’t vette van Uw huis gesmaakt;
Een volle beek van wellust maakt
Hier elk in liefde dronken.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024